در ابیات زیر، چند ترکیب اضافی وجود دارد؟‌‌‌‌ «بگریخته است از لب لعلش شکفتگی دائم گرفتگی است که بر روی ماهش است»

گزینه یک

شش

گزینه دو

چهار

گزینه سه

دو

گزینه چهار

سه

گزینه 2

1) لب لعل (اضافۀ تشبیهی) 2) لب او 3) روی ماه 4) روی او

به بالای صفحه بردن