در ابیات زیر در مجموع چند «وابستۀ پیشین» و چند «حرف اضافه» دیده می‌شود؟ الف) تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت ب) برو ای گدای مسکین در خانۀ علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

گزینه یک

یک، سه

گزینه دو

دو، یک

گزینه سه

سه، یک

گزینه چهار

سه، سه

گزینه 1

(همین لباس وابستۀ پیشین) (حروف اضافه: به، از، را)

به بالای صفحه بردن