در ابیات زیر نوع «واو» را به‌ترتیب مشخص کنید. «منتی نیست اگر روز و شبی بیشم داد چه ازو کاست و بر من چه فزود ای ساقی تشنۀ خون زمین است فلک، وین مه نو کهنه داسی است که بس کِشته درود ای ساقی»

گزینه یک

عطف - ربط - عطف

گزینه دو

عطف - ربط - ربط

گزینه سه

عطف - عطف - ربط

گزینه چهار

ربط - ربط - ربط

گزینه 2

شب _و_ روز ← عطف از او چه کاست _و_ چه بر من افزود← ربط فلک تشنۀ خون زمین است _و_ این ماه نو داسی کهنه است.

به بالای صفحه بردن