در ابیات زیر چند نادرستی املایی وجود دارد؟ «ز آب صافی او، قبطه می‌خورد کوثر به مِی امارت دل کن که این جهان خراب به لطف روزۀ او، رشک می‌برد رضوان بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 3

با توجه به معنی ابیات: غبطه به معنی رشک بردن درست می‌باشد. و با توجه به واژۀ رضوان، روضه درست است نه روزه. و نیز با توجه به خراب، عمارت (آبادانی) درست است.

به بالای صفحه بردن