در ابیات زیر چند گروه اسمی دو مضاف‌الیه دارد؟ دهان تنگ شیرینش مگر ملک سلیمان است که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دارد به خواری منگر ای منعم ضعیفان و نحیفان را که صدر مجلس عشرت گدای ره نشین دارد

گزینه یک

یکی

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه تا

گزینه چهار

چهار تا

گزینه 1

بررسی گزینه‌ها: دهان تنگ شیرینش: یک مضاف‌الیه دارد. دهان تنگ / دهان شیرین/ دهانش نقش خاتم لعلش: سه تا مضاف‌الیه دارد. نقش خاتم/ خاتم لعل/ لعلش صدر مجلس عشرت: دو مضاف‌الیه دارد. صدر مجلس / مجلس عشرت

به بالای صفحه بردن