در ابیات زیر چه آرایه‌هایی به کار رفته است؟ «ای خدا ای فضل تو حاجت روا ما چو ناییم و نوا در ما ز توست با تو یاد هیچ‌کس نبود روا ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست»

گزینه یک

تضاد - مراعات نظیر - استعاره

گزینه دو

جناس ناهمسان - مراعات نظیر - ایهام

گزینه سه

جناس همسان - مراعات نظیر - تشبیه

گزینه چهار

استعاره - ایهام - تضمین

گزینه 3

روا 1: «روا شدن» - روا 2: «جایز» ← جناس همسان / نای و نوا: مراعات نظیر / ما چو ناییم، ما چو کوهیم: تشبیه.

به بالای صفحه بردن