در ابیات کدام گزینه‌ها، غلط املایی وجود دارد‌؟ الف) تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم ب‌) زین پیش دلاورا، کسی چون تو شگفت ج) معیار دوستان دغل روز حاجت است د) صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ه) هم حرکاتش متناسب به هم بعد از تو روا باشد نغض همه پیمان‌ها حیصیت مرگ را به بازی نگرفت قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب ای برادر ، صیرت زیبا بیار هم خطواتش متقارب به هم

گزینه یک

ب، د،‌ ه

گزینه دو

الف، ب، د

گزینه سه

الف، ب، ج

گزینه چهار

الف، ج، ه

گزینه 2

ابیات گزینه‌های الف، ب و د دارای غلط املایی هستند. الف) نقض ب) حیثیت د) سیرت

به بالای صفحه بردن