در ابیات کدام گزینه هم وابستۀ پیشین و هم وابستۀ پسین وجود دارد؟ الف) سرتاسر آفاق چو خورشید دویدیم تا جای در آن سایۀ دیوار گرفتیم ب) که خواهد رسانید پیغام من به بیگانۀ آشنا نام من ج) در آن وادی که من افسرده‌ام پای تحمل را دل آواره از ریگ بیابان بیشتر یابی د) گرگان یوسفِ جان ابنای روزگارند مردیم از غریبی ای بی کسی کجایی هـ) به این خوشیم که فارغ ز ننگ سامان است سری که در غم عشق است وقف زانویی و) چو موج قافلۀ عمر را درنگی نیست کسی چگونه در این کاروان بیاساید

گزینه یک

الف - د - ج

گزینه دو

ب - ج - الف

گزینه سه

الف - ج - و

گزینه چهار

د - هـ - و

گزینه 3

بررسی گزینه‌ها در گروه‌های اسمی: الف) سرتاسر آفاق، آن سایه، سایۀ دیوار: غیر از آن سایه، بقیه پسین دارند. ب) پیغام من، بیگانۀ آشنا، نام من: هر سه پسین دارند. ج) آن وادی، پای تحمل، دل آواره، ریگ بیابان. غیر از آن وادی، بقیه پسین دارند. د) گرگان یوسف، یوسف جان، ابنای روزگار: هر سه پسین دارند. هـ) ننگ سامان، غم عشق، وقف زانو: هر سه پسین دارند. و) قافلۀ عمر، این کاروان: اولی پسین و دومی پیشین دارد.

به بالای صفحه بردن