در برابر چه تعداد از ابیات زیر نقش واژۀ مشخص‌شده نادرست است؟ الف) ای دل غم این جهان فرسوده مخور بیهوده نه ای غمان بیهوده مخور ( مضاف‌الیه) ب) چون برترین مقام ملک دون قدر ماست چندین به دست دیو زبونی چرا کنیم (صفت) ج) بشوی اوراق اگر همدرس مایی که علم عشق در دفتر نباشد (مفعول) د) گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن چتر گل در سرکشی ای مرغ خوشخوان غم مخور (نهاد) ‌

گزینه یک

هر چهار تا

گزینه دو

سه تا

گزینه سه

دو تا

گزینه چهار

یکی

گزینه 4

فقط نقش واژۀ «مرغ» نادرست نوشته شده است. این واژه نقش منادا را دارد.

به بالای صفحه بردن