در بیت‌های زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ تویی رزّاق هر پیدا و پنهان زهی گویا ز تو کام و زبانم چو در وقت بهار آیی پدیدار فروق رویت اندازی سوی خاک تویی خلّاق هر دانا و نادان تویی هم آشکارا هم نهانم حقیقت پرده برداری ز رخصار عجایب نقش‌ها سازی سوی خاک

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

رخصار ← رخسار / فروق ← فروغ

به بالای صفحه بردن