در بیت‌های زیر کدام آرایه نمود دارد؟ چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را «همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا را»

گزینه یک

ایهام

گزینه دو

تضمين

گزینه سه

تلميح

گزینه چهار

تضاد

گزینه 2

بيت: «همه شب در اين اميدم که نسيم صبحگاهي به پيام آشنايي بنوازد آشنا را» از لسان الغيب، حافظ شيرازي است که شهريار آن را با ذکر نام شاعر در ميان شعر خود آورده است. به اين عمل تضمين مي گويند. اشاره يا تلميح، اشاره اي پنهان به مفهوم آيه، حديث يا داستان و ماجرايي مشهور است. تضاد یا طباق نیز در ابیات وجود ندارد.

به بالای صفحه بردن