در بیت «آهی روان به کشور بلقیس کرده ام پیک صبا روانۀ شهر سبا ببین» کدام آرایه‌ها به کار نرفته است؟

گزینه یک

تضاد، ايهام

گزینه دو

تلميح، جناس

گزینه سه

تشخيص، تشبيه

گزینه چهار

تشبيه، تناسب

گزینه 1

تشبيه : پيک صبا / تناسب: بلقيس با سبا، پيک با روان کردن / جناس: صبا و سبا / تلميح: داستان سليمان و بلقيس در قرآن کريم / تشخيص: آه و صبا به دليل روان کردن

به بالای صفحه بردن