در بیت «بر او راست خم کرد و چپ کرد راست / خروش از خم چرخ چاچی بخاست» به‌ترتیب ، کدام آرایه به کار نرفته است و شاعر با استفاده از کدام آرایه خواسته است حسّ خشونت را بیش‌تر نشان دهد؟

گزینه یک

تضاد – نغمه حروف

گزینه دو

جناس تام – اغراق

گزینه سه

مراعات‌نظیر – اغراق

گزینه چهار

حسن تعلیل – واج آرایی

گزینه 4

چپ و راست: تضاد/ واج‌آرایی خ و چ و ر/ جناس تام بین دو کلمه «راست»/ مراعات نظیر بین «راست» اول و چپ شاعر با نمایش مکرر واج خ، شدت خشونت جنگ را بیان داده است.

به بالای صفحه بردن