در بیت «بر در خانه منم ای مَه و ای مشتری / جمله منم تو شده گشته من از من بری» کدام آرایه‌های ادبی یافت می‌شود؟

گزینه یک

تشبيه - کنايه - تکرار- ايهام

گزینه دو

کنايه - جناس - تکرار- استعاره

گزینه سه

جناس - تشخيص - ايهام - حس‌آميزي

گزینه چهار

تشبيه - مراعات‌نظير- کنايه - مجاز

گزینه 2

کنايه: بر درِ خانه بودن / جناس ناهمسان: مَه و مَن، بَر و دَر / تکرار: من / استعاره: مه و مشتري هر دو استعاره اند از معشوق.

به بالای صفحه بردن