در بیت «بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد / گفت بر هر خان که بنشستم خدا رذاق بود» چند غلط املایی وجود دارد؟

گزینه یک

دو

گزینه دو

یک

گزینه سه

هیچ

گزینه چهار

سه

گزینه 1

غلط‌ها ⇐⇐ خوان / رزّاق

به بالای صفحه بردن