در بیت «به‌جز از علی که گوید به پسر که قاتل من / چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا؟» چه آرایه‌ای وجود دارد؟

گزینه یک

ایهام

گزینه دو

استعاره

گزینه سه

جناس

گزینه چهار

تلمیح

گزینه 4

این بیت تلمیح به سفارش حضرت علی (ع) بعد از ضربت خوردن آن حضرت دارد.

به بالای صفحه بردن