در بیت «به خون گر کشی خاک من دشمن من / بجوشد گل اندر گل از گلشن من» چه آرایه‌های به کار رفته است؟

گزینه یک

جناس – ایهام – استعاره – تناسب

گزینه دو

مجاز – استعاره – تکرار – تناسب

گزینه سه

تشخیص – ایهام – تناسب – تکرار

گزینه چهار

حس‌آمیزی – تناسب – مجاز – استعاره

گزینه 2

خاک ← مجاز از کشور/ گلشن ← استعاره از وطن، گل ← استعاره از شهید/ تکرار واژگان ← من، گل/ تناسب میان واژگان گل و گلشن.

به بالای صفحه بردن