در بیت « تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم / بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان‌ها» همۀ آرایه‌ها به‌جز گزینۀ .................. به‌کار رفته است.

گزینه یک

جناس همسان

گزینه دو

واج‌آرایی

گزینه سه

کنایه

گزینه چهار

تضاد

گزینه 1

(کلمات عهد و عهد در یک معنی است) تضاد: دربستم و بشکستم (عهد بستن و عهد شکستن) / واج‌آرایی: حرف «ه» / کنایه: شکستن عهد‌ کنایه از عمل نکردن به پیمان

به بالای صفحه بردن