در بیت «جز از جام توحید هرگز ننوشم / زنی گر به تیغ ستم گردن من» مشبّه و مشبّه‌به به‌ترتیب کدام است؟

گزینه یک

جام – توحید/ ستم – تیغ

گزینه دو

توحید – جام/ تیغ – ستم

گزینه سه

توحید – جام/ ستم – تیغ

گزینه چهار

جام – توحید/ تیغ – ستم

گزینه 3

توحید––––مشبّهتوحید_مشبّه مانند جام–––مشبّه‌بهجام_مشبّه‌به است. / ستم–––مشبّهستم_مشبّه مانند تیغ––مشبّه‌بهتیغ_مشبّه‌به است.

به بالای صفحه بردن