در بیت «خاست کزان ورته قدم در کشد / خیشتن از حادسه برتر کشد» چند غلط املایی وجود دارد؟

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 4

غلط‌ها ⇐⇐ خواست / ورطه / خویشتن / حادثه

به بالای صفحه بردن