در بیت «دلم که چون سرِ زلف تو می‌رود بر باد به دام عشق درافتاد و هرچه بادا باد» کدام آرایه دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

تشبیه

گزینه دو

استعاره

گزینه سه

جناس ناقص

گزینه چهار

جناس تام

گزینه 2

جناس ناقص ← بر و سر/ بادا و باد جناس تام ← باد در مصراع اول به معنای نسیم و وزش هوا است و در مصراع دوم به معنای «باشد» است. تشبیه: دامِ عشق ← اضافۀ تشبیهی

به بالای صفحه بردن