در بیت «دیدی آن قهقهۀ کبک خرامان حافظ / که ز سر پنجۀ شاهین قضا غافل بود؟» واژۀ «قضا» به چه معناست؟

گزینه یک

سرنوشت

گزینه دو

قضاوت

گزینه سه

جنگ

گزینه چهار

داوری

گزینه 1

«قضا» با‌توجه به‌معنای این بیت «سرنوشت» است.

به بالای صفحه بردن