در بیت زیر، منظور از سالار انجمن کیست؟ «چو آگاه شد دختر گژدهم که سالار آن انجمن گشت کم»

گزینه یک

گژدهم

گزینه دو

گردآفرید

گزینه سه

سهراب

گزینه چهار

هجیر

گزینه 4

منظور از «سالار انجمن» ، هجیر است.

به بالای صفحه بردن