در بیت زیر املای کدام واژه نادرست است؟‌ «کشانی بدو گفت با تو سلیح نبینم همی جز فسوس و مذیح»

گزینه یک

سلیح

گزینه دو

فسوس

گزینه سه

مذیح

گزینه چهار

سلیح و مذیح

گزینه 3

املای صحیح کلمه «مزیح» است.

به بالای صفحه بردن