در بیت زیر جمعاً چند استعاره وجود دارد؟ «ژاله از نرگس چکید و برگ گل را آب داد/وز تگرگ نازپرور مالش عناب داد»

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

پنج

گزینه 4

ژاله: استعاره از اشک نرگس: استعاره از چشم برگ گل: استعاره از صورت و چهره تگرگ: استعاره از دندان عناب: استعاره از لب

به بالای صفحه بردن