در بیت زیر شاعر کدام رابطۀ معنایی را بین واژه‌های مشخص شده مدّنظر قرار داده است؟ «معرفت زین جا تفاوت یافته است این یکی محراب و آن بت یافته است»

گزینه یک

تناسب

گزینه دو

تضمن

گزینه سه

تضاد

گزینه چهار

تجانس

گزینه 3

این دو واژه با توجه به معنای بیت با هم تضاد دارند.

به بالای صفحه بردن