در بیت زیر معنای واژه‌های مشخص‌شده به‌ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ «کشانی بدو گفت با تو سلیح نبینم همی جز فسوس و مزیح»

گزینه یک

سلاح جنگی - ریشخند - شوخی

گزینه دو

درستی - افسوس - شوخی

گزینه سه

درست - خنده - شوخی

گزینه چهار

دانا - مسخره کردن - بازی

گزینه 1

تنها در این گزینه همۀ واژه‌ها درست معنا شده‌اند. سلیح: مُمال سلاح است و مزیح: مُمال مزاح

به بالای صفحه بردن