در بیت زیر معنای واژه‌های مشخص شده به ترتیب چیست؟ «عنان گیر تو گر روزی جمال درد دین باشد عجب نبود که با ابدال خود را هم‌عنان بینی

گزینه یک

یاریگر – مردان کامل – هم‌ردیف

گزینه دو

مددکار – بدکاران – هم‌افسار

گزینه سه

کمک‌کننده – مردان بی‌نظیر- هم‌سفر

گزینه چهار

مددکار – مردان شجاع – همراه

گزینه 1

در این گزینه معنای همۀ واژه‌ها درست ذکر شده است.

به بالای صفحه بردن