در بیت زیر معنای واژه‌های مشخص شده به ترتیب چیست؟ «ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذلان

گزینه یک

قصر – بدبختی

گزینه دو

اجازۀ ورود – بیچارگی

گزینه سه

کاخ – پشیمانی

گزینه چهار

ایوان – بی بهرگی

گزینه 4

باتوجه به معنای درست واژه‌ها این گزینه انتخاب می‌شود.

به بالای صفحه بردن