در بیت زیر معنای واژۀ «در بستم» چیست؟‌ «تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان‌ها»

گزینه یک

شروع کردم

گزینه دو

فراموش کردم

گزینه سه

بسته‌ام

گزینه چهار

شکستم

گزینه 1

«در بستن» فقط در این بیت به معنای شروع است.

به بالای صفحه بردن