در بیت زیر معنای واژۀ «عهد» به‌ترتیب چیست؟ «تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان‌ها»

گزینه یک

روزگار – روزگار

گزینه دو

روزگار – پیمان

گزینه سه

پیمان – روزگار

گزینه چهار

پیمان – پیمان

گزینه 4

با‌توجه به معنای بیت هر دو «عهد» به معنای «پیمان» است.

به بالای صفحه بردن