در بیت زیر منظور از واژۀ مشخص شده چیست؟ «صد هزاران این چنین اشباه بین فرقشان هفتاد ساله راه بین»

گزینه یک

موجودات خیالی

گزینه دو

سایه‌های ترسناک

گزینه سه

همانندها

گزینه چهار

تفاوت‌ها

گزینه 3

«اشباه» به معنای شباهت‌ها یا همانندها است.

به بالای صفحه بردن