در بیت زیر منظور از «کاروانسرا» چیست؟ «زین کاروانسرا بسی کاروان گذشت ناچار کاروان شما نیز بگذرد»

گزینه یک

زندان

گزینه دو

شهر

گزینه سه

ولایت

گزینه چهار

دنیا

گزینه 4

«کاروانسرا» در اشعار سایر شعرا نیز به معنای «دنیا» به کار رفته است.

به بالای صفحه بردن