در بیت زیر واژه‌های مشخص شده به ترتیب به چه معناست؟ «ای گدایان خرابات خدا یار شماست چشم اِنعام مدارید ز اَنعامی چند»

گزینه یک

نعمت‌ها – پاداش‌ها

گزینه دو

پاداش – چارپایان

گزینه سه

پاداش – نعمت‌ها

گزینه چهار

پاداش‌ها – برکت‌ها

گزینه 2

اِنعام: نعمت‌ها، پاداش / اَنعام: چهارپایان

به بالای صفحه بردن