در بیت زیر واژه‌های مشخص شده به ترتیب به معنای: «چند به ناز پرورم مهر بُتان سنگدل یاد پدر نمی‌کنند این پسران ناخَلَف»

گزینه یک

سنگ‌های مقدس – نا‌اهل

گزینه دو

زیبارویان – نالایق

گزینه سه

بت‌ها – بدذات

گزینه چهار

زیبارویان – دروغگو

گزینه 2

بُتان در معنای استعاری این بیت به معنای «زیبارویان» است و «ناخَلَف» که مخالف آن در درس آمده است به معنای «نالایق» و «جانشین نامناسب» آمده است.

به بالای صفحه بردن