در بیت زیر واژۀ «ستوه» به همۀ معنی ها به جز .................. آمده است. «چو رهام گشت از کشانی ستوه بپیچید زو روی و شد سوی کوه»

گزینه یک

ملول

گزینه دو

خسته

گزینه سه

ناتوان

گزینه چهار

عصبانی

گزینه 4

با توجه به معنای بیت سه گزینۀ دیگر با «ستوه» مطابقت دارد.

به بالای صفحه بردن