در بیت زیر چند تشبیه دیده می‌شود؟ «مرغ دل تا دام زلف و دانه خال تو دید طایر(=پرنده) اندیشه‌ام افتاد در دام هوس»

گزینه یک

۲
2

گزینه دو

۳
3

گزینه سه

۴
4

گزینه چهار

۵ 5

گزینه 4

مرغِ دل / دامِ زلف / دانۀ خال / طایر اندیشه / دام هوس همگی اضافۀ تشبیهی هستند. نکته: در اضافۀ تشبیهی مشبه کلمۀ دوم و مشبهٌ‌به کلمۀ اول ترکیب اضافی هستند.

به بالای صفحه بردن