در بیت زیر کدام آرایه‌ها وجود دارد؟ «ما دل از دنیای پوچ بی‌بقا برداشتیم یک قلم زین استخوان دل چون هما برداشتیم»

گزینه یک

تشبیه - استعاره - تشخیص - ایهام

گزینه دو

کنایه - تشبیه - استعاره - مراعات‌نظیر

گزینه سه

مراعات‌نظیر - کنایه - ایهام - تشبیه

گزینه چهار

ایهام تناسب - حس‌آمیزی - استعاره - تشخیص

گزینه 2

کنایه: «دل برداشتن» کنایه از عدم وابستگی تشبیه: چون هما استعاره: استخوان استعاره از دنیا مراعات‌نظیر: هما و استخوان * در اسطوره‌ها هما پرنده‌ایست شکاری و دارای جثّه‌ای نسبتاً درشت و در زبان پهلوی نماد سعادت است.

به بالای صفحه بردن