در بیت زیر کدام آرایه وجود ندارد؟ «رسید باد صبا غنچه در هواداری ز خود برون شد و بر تن درید پیراهن»

گزینه یک

تشخيص

گزینه دو

کنايه

گزینه سه

تلميح

گزینه چهار

استعاره

گزینه 3

آرایۀ تلمیح وجود ندارد. تشخيص و استعاره: هواداری باد صبا و دریدن پیراهن غنچه / کنايه: «پيراهن دريدن» و «از خود برون شدن».

به بالای صفحه بردن