در بیت زیر کدام نقش وجود ندارد؟ «چشمه کوچک چو به آن‌جا رسید وان همه هنگامه دریا بدید»

گزینه یک

مضاف‌الیه

گزینه دو

مفعول

گزینه سه

صفت

گزینه چهار

مسند

گزینه 4

«دریا» مضاف‌الیه، «کوچک» صفت و «هنگامه» مفعول می‌باشند.

به بالای صفحه بردن