در بیت زیر کدام واژه با غلط املایی نوشته شده است؟ «قضا گفت گیر و غدر گفت ده فلک گفت احسنت و مه گفت زه»

گزینه یک

قضا

گزینه دو

غدر

گزینه سه

احسنت

گزینه چهار

زه

گزینه 2

«غدر» به معنای مکر است در حالی که واژۀ «قدر» به معنای سرنوشت است و برای بیت مناسب است.

به بالای صفحه بردن