در بیت زیر کلمه‌ی «گفت» چه نقشی دارد؟ «طوطی اندر گفت آمد در زمان بانگ بر درویش زد که هی فلان»

گزینه یک

متمم

گزینه دو

مفعول

گزینه سه

نهاد

گزینه چهار

مسند

گزینه 1

اندر: حرف اضافه گفت: متمم

به بالای صفحه بردن