در بیت «سپهبد، عنان، اژدها را سپرد / به خشم از جهان، روشنایی ببرد» کدام آرایه‌ها وجود دارد؟

گزینه یک

تلمیح - استعاره - تشخیص

گزینه دو

تناسب - اغراق - تشبیه

گزینه سه

تشخیص - کنایه - تضاد

گزینه چهار

استعاره - کنایه - اغراق

گزینه 4

استعاره: اژدها ← استعاره از اسب کنایه: سپردن عنان به ... ← رها کردن افسار روشنایی بردن از جهان ← کنایه از شدت جنگ اغراق: مصراع دوم

به بالای صفحه بردن