در بیت «صورت زیبای ظاهر هیچ نیست / ای برادر سیرت زیبا بیار» واژۀ «سیرت» به چه معناست؟

گزینه یک

روش

گزینه دو

پندار

گزینه سه

باطن

گزینه چهار

راه و شیوه

گزینه 3

دقیق‌ترین معنای واژۀ «سیرت» با‌توجه به بیت «باطن» است.

به بالای صفحه بردن