در بیت «طاقت سر بریدنم باشد / وز حبیبم سرِ بریدن نیست» کدام کلمه «مجاز» دارد؟

گزینه یک

سر مصراع اول

گزینه دو

سر مصراع دوم

گزینه سه

بریدن مصراع اول

گزینه چهار

بریدن مصراع دوم

گزینه 2

سر در مصراع دوم مجاز از قصد و اندیشه است. سرِ بریدنم نیست: قصد بریدن ندارم.

به بالای صفحه بردن