در بیت «قطرۀ باران که در افتد به خاک / زو بدمد بس گهر تابناک» گهر تابناک استعاره از چیست؟

گزینه یک

باران ارزشمند

گزینه دو

جواهرات با‌ارزش

گزینه سه

گل‌ها و گیاهان با‌ارزش

گزینه چهار

نور و روشنی

گزینه 3

گهر تابناک ← استعاره از گل‌ها و گیاهان است. گل‌ها و گیاهان هم‌چون گهر تابناکی از خاک می‌روییدند.

به بالای صفحه بردن