در بیت «پیش دیوار آنچه گویی هوش‌دار / تا نباشد در پسِ دیوار گوش» کدام واژه مجاز است؟

گزینه یک

گویی

گزینه دو

هوش

گزینه سه

دیوار

گزینه چهار

گوش

گزینه 4

گوش مجازاً انسانِ صاحب گوش که قدرت شنوایی دارد.

به بالای صفحه بردن