در بیت «چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید/ خوش باش و غم بوده ونابوده مخور» کدام کلمه نهاد است؟

گزینه یک

پدید

گزینه دو

نیست

گزینه سه

غم

گزینه چهار

بوده

گزینه 4

در مصراع اول این بیت هم بوده و هم نابوده نهاد هستند.

به بالای صفحه بردن