در بیت «کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید / غذا همی بردش تا به سوی دانه و دام» کدام واژه با غلط املایی نوشته شده است؟ و درست آن چگونه است؟

گزینه یک

غذا: غزا

گزینه دو

آشیان: آشیانه

گزینه سه

غذا: قضا

گزینه چهار

دگر: دیگر

گزینه 3

در اینجا «سرنوشت» مدنظر است که «قضا» املای درستی برای این واژه است.

به بالای صفحه بردن