در بیت گزینۀ .................. املای کلمه‌ای نادرست به کار رفته است.

گزینه یک

گفت ایشان بازمانده در رَه‌اند جملگی خدمتگزار درگه‌اند

گزینه دو

چو می‌برند بخواهی نخواهی از دستت ببوس نقد دل و بر زمین گذار و برو

گزینه سه

لاله بر پای خواسته که ز شاخ
غنچه بیرون همی‌کند سرِ حُسن

گزینه چهار

در خور جان کندن از اغراض می‌باید گذشت عمرها شد مرگت از پا می‌کشد خار طمع

گزینه 3

برپای خاستن: بلندشدن خواستن: خواهش کردن خاستن: بلند شدن

به بالای صفحه بردن